TROLLHÄTTANS FÄLTRITTKLUBB

Hantering av hästar och säkerhetsrutiner

På TFRK ska det vara säkert både för häst och människa. Säkerhetsreglerna är en vägledning i arbetet med hästar och uppdateras löpande.  Kunskap och gott omdöme kring hästen innebär att man förstår och delvis kan förutse hästens reaktioner, visar ordningssinne, arbetar rationellt, effektivt, ekonomiskt och ergonomiskt riktigt, har för arbetsuppgiften lämplig klädsel samt även visar en god servicemedvetenhet.

Ny personal samt nya elever och medlemmar ska sätta sig in i hästhantering och säkerhetsregler. Reflektera också över vilket förhållnings- och arbetssätt du ska ha för att lösa alla uppgifter så att hästens välbefinnande sätts i centrum samtidigt som du har ett bra säkerhetstänk. Vi ska alla vara ett gott omdöme och goda förebilder!

Leda häst

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft, kedjegrimskaft eller ledträns. Kedjan placeras under hästens underkäke. Personlig skyddsutrustning beaktas.

Genomförande

Hästen förs kontrollerad och korrekt med föraren vid hästens bog. Tvåhandsfattning med grimskaft eller ledtygel gäller. Är hästen utrustad med träns leds den med tygeln över halsen, förutom om det är en lektionshäst som är på väg till lektion, då ska tygeln vara kvar på halsen.

Genom dörr

Öppna dörren helt och ställ upp den med avsedd hake. Tänk på att stänga dörrarna till stallen efter er igen vid temperatur under -4° C. Vid smal passage gå före hästen samt var uppmärksam så att igen del av utrustningen fastnar i något.

I stallgång

Grimma och grimskaft används.

Lasta häst

Utrustning

Träns eller grimma med kedjegrimskaft. Longerlina att hålla i rekommenderas. Hjälm och handskar bör bäras.

Genomförande

Lastning genomförs av utbildad person på vedertaget och lugnt sätt med iakttagande av god säkerhet. Använd alltid medhjälpare.

Utsläpp och insläpp hagen

Utrustning

Grimma används tillsammans med grimskaft, kedjegrimskaft eller ledträns.
Kedjan placeras under hästens underkäke. Personlig skyddsutrustning
beaktas. Hjälm ska bäras vid insläpp samt utsläpp.

Genom grind

Öppna grinden helt. För in hästen och vänd den med huvudet mot grinden.

Släppa häst i hage

Hästen ställs upp vänd mot grinden. Stäng grinden. Håll vänster hand över nosryggen. Släpp hästen – gå lugnt därifrån. Vid minusgrader ska grinden ska vara stängd även när hagen är tom. Elrepen krymper annars och blir svåra att få att räcka.

Släpp av flera hästar

För in alla hästar samtidigt i hagen. Hästarna ställs upp med säkerhetsavstånd (minst 3 meter lucka). Vänd dem mot staketet och stäng grinden. Håll vänster hand över nosryggen, släpp samtidigt på given signal och gå lugnt därifrån.

Hagutsläpp med lösa hästar

Hjälm ska bäras. Se till att alla linor är uppsatta, och inga obehöriga personer är i vägen. Kontrollera att inga redskap, kärror ed finns där hästarna ska gå. Släpp ut hästarna till respektive hage i förutbestämd ordning. Börja släpp den häst som står längst bort från ytterdörren. Öppna boxdörren helt, och gå därefter åt sidan. Håll säkerhetsavstånd på minst tre meter till hästarna. Om det blir stopp, använd redskap att putta till hästarna med, t ex lång kvast, longerpiska eller liknande.

Haginsläpp med lösa hästar

Hjälm ska bäras. Minst två personer ska hjälpas åt. Se till att alla linor är uppsatta, och inga obehöriga personer är i vägen. Kontrollera att inga redskap, kärror ed finns där hästarna ska gå.

Personen som öppnar hagen:

 • Öppna grinden till hagen, och gå därefter undan. Häng upp grindhandtaget ordentligt, se till att inte grindtrådarna går i marken. Gå efter hästarna in, håll säkerhetsavstånd på minst tre meter. Om det blir stopp, använd redskap att putta till hästarna med, t ex lång kvast, longerpiska eller liknande.

Personen som finns i stallet för att ta emot:

 • Se till att ytterdörrarna är stängda och alla aktuella boxdörrar är öppna. Slussa därefter in hästarna ett par i taget. Stäng boxdörrarna/ sätt fast i spiltorna innan nästa par släpps in. Håll säkerhetsavstånd på minst tre meter när de är lösa i gången. Använd långt redskap för att vid behov visa vägen/ hindra fel väg. Skulle någon häst gå in på fel plats, iaktta försiktighet när den ska flyttas. Led helst i grimma ut till rätt box/ spilta.

Hästens dagliga vård

Basskötsel
Hästen får en basskötsel (visitation och borstning) varje
dag.

Checklista

 • Hästen binds upp vid all skötsel.
 • Visitera
 • Borsta av och rykta.
 • Hasspetsar kan rengöras med blöt svamp.
 • Rengör man och svans. Plocka spån och strån ur svansen. Var
  sparsam med att borsta svansen, använd inte piggborste.
 • Borsta man och pannlugg.
 • Håll rent runt ögon och näsborrar.
 • Tvätta skapet vid behov.
 • Kratsa hovarna.

Frisering
Hästarna ska vara föredömligt friserade. Klippta svansar och
rykta/klippta manar. OBS! Endast personal eller person som fått tillåtelse av
verksamhetschef får frisera hästarna.

Klippning och täckning
Klippning och användande av täcke varierar efter hästens
behov. Läs ev skylt vid hästens box/spilta, eller fråga personalen. Täcken ska när de inte används hängas upp på respektive hästs täckhängare/ spiltvägg.

Visitation
Noggrann visitation kan göra så att du på ett tidigt stadium
kan upptäcka begynnande skador och hinna förebygga dessa. Hästarna visiteras före och efter ridning. Alla skador, brister i hovbeslag etc anmäls till
anvarig. Häst som uppvisar sjukdomssymtom eller verkar trött tempas.

Daglig visitation

 • Kontrollera regelbundet hästarna, genomförande:
 • Alert blick
 • Öronspel
 • Kroppshållning
 • Andning, puls
 • Slemhinnor
 • Sår, värme i hud, svullnader
 • Hovbeslag
 • Krubban, vattenkoppens skick
 • Urin och träck (konsistens, färg, lukt)
 • Observera ordningen i boxen, har hästen varit orolig under
  natten, kolik?

Normalvärden:

 • Puls 28-40 slag/min
 • Andning i vila 8-16 slag per minut.
 • Temperatur: 37,2-38,2 grader (det är viktigt att veta vilken som är hästens normala temperatur)

Hästens mundering/puts

Utrustningens skick
Utrustningen hålls ren och hel. Noggrann puts av mundering sker direkt efter varje ridpass för att därefter hängas upp på avsedd plats. Betten sköljs noga av och foderrester mm avlägsnas.

Täcken
Täcken förvaras snyggt hopvikta på avsedda hängare vid varje häst. Högst två täcken får förvaras på varje hängare.

Hästens hälso- och sjukvård

Sjukvård
Sjukvårdsskåp finns i stora sadelkammaren. Brister i stallets sjukskåp anmäls till ansvarig.

Medicinering
Läkemedel hanteras på ett säkert sätt. Vid medicinering i fodret iakttas stor noggrannhet för att minimera risken för doping av annan häst.

 • Boxen märks upp med Häst under medicinering
 • Alla mediciner måste hållas inlåsta

Placering
Häst förflyttas inte till annan box eller spilta utan ansvarigs medgivande.

Personlig skyddsutrustning

Ridning

Godkänd hjälm är obligatoriskt vid all form av ridning. Säkerhetsväst ska bäras av alla vid hoppning utomhus, men rekommenderas att bäras vid all ridning. Personer under 18 år måste bära väst vid all hoppning och all uteritt. Stövlar eller skor med klack är obligatoriskt. Ridbyxor, långa chaps eller shortchaps rekommenderas. Långt hår bör vara uppsatt.

Longering/tömkörning
Hjälm och handskar ska bäras, lämpliga skor och piska bör användas.

Reflexer
Reflexer används vid ridning i mörker.

Stallarbete
Ändamålsenlig klädsel samt sko med stålhätta. Hörlurar eller hörsnäcka bärs högst i ett öra under stallarbete eller hantering av häst.

Hästhantering
Grimma och grimskaft/kedjegrimskaft skall användas när hästarna leds. Handskar bör användas. Hjälm skall bäras vid in- och utsläpp i hagen. Barn under 15 år ska alltid bära hjälm i stallet.

Anläggningsskötsel samt reparationer
Skyddskor, skyddsglasögon, hörselskydd, hjälm, sågskydd, munskydd mm ska användas vid allt arbete där risker föreligger vid anläggningsskötsel samt vid reparationer.

Smycken, telefoner, hundar mm

Smycken
Piercing i tungan eller på andra ställen i ansiktet är inte att rekommendera. Om så föreligger skall de vara övertäckta så att inget kan fastna i dem. Smycken kan utgöra en säkerhetsrisk. De bör vara diskreta och användas på egen risk.

Mobiltelefon
Tala inte eller skicka/ läs sms i telefon till häst eller vid hantering av häst.

Hundar
Ska hållas kopplade på hela anläggningen.

Servicemedvetenhet
Eftersom vi vill ge ett professionellt och välkomnande intryck hälsar vi på alla samt hjälper dem som behöver det tillrätta. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite om någon behöver hjälp. Det är viktigt att alla trivs och känner sig väl mottagna på TFRK!

Skötsel och skötselrutiner i stallet

Häst i box
Hästar sköts i respektive box/spilta eller vid skötselplatserna i gången. Vid uppställning i gången får hästen ej lämnas utan uppsikt. När lektionshäst passerar måste hästen tas in i sin box. Vid mockning,
skötsel eller hantering av häst i box binds hästen alltid upp. Bind upp hästen
kort (ca 40 cm) så att den inte kan fastna. När hästen fångas eller släpps i
boxen står skötaren mellan hästen och boxdörren för att undvika att bli
instängd. Var extra aktsam när du hantererar din häst sommartid pga alla flugor. Hjälm rekommenderas vid all hantering av häst.

Spolplats/skötselplats

Spolspiltan/skötselplats används vid behov och ska rengöras omedelbart efter användande.

Foder

Alla hästar fodras samtidigt. Ska någon i väg och tävla eller åka tidigt ska alla hästar fodras i stallet.

Ordning

Grundläggande för en säker hästverksamhet är att hela anläggningen präglas av god ordning. Stallgången ska vara fri från föremål. Golvet i sadelkammaren hålls städat och tomt.Alla redskap och alla utrustning förvaras rengjord på avsedd plats.

Kontroll av stallet

När man kommer till stallet på morgonen bör man iaktta:

 • Stalluft
  Vi eftersträvar en jämn temperatur, relativ luftfuktighet 60-80 % (isolerade stallar) samt god luftomsättning.
 • Stämning
  Notera om det finns något tecken på oro eller om någon häst visar annat avvikande beteende.
 • Ordning
  Kontrollera att all inredning är hel samt att ströbäddarna är som vanligt.
 • Vattenkoppar
  Kontrollera vattenkopparnas funktion vid varje mockningstillfälle.
 • Avvikelserapport
  Vid avvikelser rapporteras detta omgående till ansvarig.

När man lämnar stallet på kvällen:

 • Dörrar och spiltor
  Kontrollera att alla hästarna sitter fast samt att alla boxdörrar är ordentligt stängda.
 • Vatten
  Se till att de hästar som dricker i hink har vatten. 

Undvik att arbeta ensam i stallet! Är du ensam ha alltid mobiltelefon med dig. Minderåriga får inte ensamma ansvara för fodring och tillsyn av hästar. Vid stängning av anläggningen rekommenderas att man alltid är två.

Foder- och ströhantering

Hantering av hö

Hö förvaras i ladan. Vid användning, tänk på att kontinuerligt använda det hö som ramlat ned på marken (löshö) innan det blir dåligt.

Hösilage

Hösilagebalar förflyttas med traktor av behörig personal. Använd fodervagnar vid fördelning av hösilage i stallet. Lämna alltid vagnen påfylld. Väg givorna.

Kraftfoder

Kraftfodersäckar flyttas med säckkärra för att undvika icke ergonomiska lyft.

Strö

Spån kommer i säckar på pallar. Säckarna tas ner av behörig personal. Man får under inga omständigheter klättra på pallarna.

Utgödsling

Boxar och spiltor mockas minst en gång per dag. Antingen tillämpas växelströbädd (oftast sommartid), där all spillning och urin tas bort, eller mockas det bädd (vintertid), där all spillning och en del urin tas bort. Mockning ska i första hand ske när hästarna är ute, i annat fall måste hästen bindas upp. Kärran töms på gödselstacken utanför stallet. Alla redskap rengörs och hängs upp/ ställs tillbaka efter användning.

Maskiner

Se behörighetslista för vilka som får använda maskinerna.

Traktor

Traktorn får bara användas av behöriga personer (som godkänts av verksamhetschefen) och enbart i verksamhetssyfte. Den ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till hästar och elever. Alla eventuella skador och behov av reparationer ska omedelbart rapporteras till verksamhetschefen.

Fyrhjuling

Fyrhjulingen får bara användas av behöriga personer med förarbevis (som godkänts av verksamhetschefen) och enbart i verksamhetssyfte. Den ska framföras på ett säkert sätt med hänsyn till hästar och elever. Alla eventuella skador och behov av reparationer ska omedelbart rapporteras till verksamhetschefen.